موتور لوله ای
 • توضیحات
 • سازه ماندگار موتور لوله ای

  موتور های لوله ای

  با در نظر گرفتن نوع درب و ابعاد آن ، وزن ، تعداد تردد و محیط نصب  ، موتور درب مشخص میشود.

  با پیروی از سیستم استاندارد روز دنیا موتورهای مختلفی جهت عملکرد درب ها در نظر گرفته میشود.

  موتورلوله ای (توبولار) جهت درب با ابعاد کوچکتر و تردد های کمتر در نظر گرفته میشود.

  Type

  Rated

  Speed

  Limit switch

  Rated

  Rated

  Rated

  Rated

  Operating

  Protection

  Smallest

  TUV tested to

  power

  tube

  EN60 335-2-97

   

  torque

  range

  Voltage

  frequency

  current

  consumption

  mode s2

  class

  inside

  EN60 335-1

   

  Nm

  rpm

  revolution

  VAC

  Hz

  A

  W

  Min

  IP

  mm

   

  15/12

  120

  12

  12

  230

  50

  3.4

  700

  6

  44

  94

  *

  15/15

  150

  12

  12

  230

  50

  3.5

  740

  6

  44

  94

  *

  15/18

  180

  12

  12

  230

  50

  3.7

  780

  6

  44

  94

  *

  15/23

  230

  12

  12

  230

  50

  3.9

  810

  4

  44

  94

  *

  15/3

  300

  12

  12

  230

  50

  5.4

  1250

  4

  44

  94

  *


    
  :Follow us on
  info@sazehmandegar.net 66 49 82 88 21 98+
  copyrighted by sazehmandegar co. 2014 | designed by webcade group